ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 6/2563 วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2563 (ประชุมออนไลน์)

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 6/2563 วันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2563

(ประชุมออนไลน์ )

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 5/2563 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 (ประชุมออนไลน์)

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 5/2563 วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 (ประชุมออนไลน์)

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 4/2563 วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 (ประชุมออนไลน์ )

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 4/2563 วันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563

(ประชุมออนไลน์ )

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 3/2563 วันพฤหัสบดีที่ 12 มี.ค. 2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 2/2563 วันพุธที่ 18 ก.พ. 2563

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 วันพุธที่ 22 ม.ค. 2563